BGRIMโยก “ปรียนาถ” นั่งกรรมการบริหาร

ผู้ชมทั้งหมด 871 

BGRIMปรับโครงสร้างใหม่โยก “ปรียนาถ” นั่งกรรมการบริหาร “ฮาราลด์ ลิงค์” ขึ้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเตรียมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในต่างประเทศอีกกว่า 3,000 เมกะวัตต์ในปีหน้า

รายงานข่าวจาก บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งนางปรียนาถ สุนทรวาทะ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ (Vice Chairperson) และปรับเปลี่ยนบทบาทจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาเป็นกรรมการบริหาร บี.กริม เพาเวอร์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจต่างประเทศและมุ่งเน้นการขยายกิจการซึ่งมีเป้าหมายลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในต่างประเทศอีกกว่า 3,000 เมกะวัตต์ในปีหน้า และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและลำเลียงก๊าซ LNG ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลงนี้ ทั้งนี้ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจพลังงานมายาวนานกว่า 40 ปี โดยเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของ บี.กริม เพาเวอร์มาตั้งแต่เริ่มต้น

บี.กริม เพาเวอร์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนกรรมการอิสระถึงร้อยละ 66.6 และนอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติแต่งตั้ง คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามหลักสากล ด้วยเป้าหมายการขยายกำลังการผลิตไปสู่ 7,200 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตจากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนา 3,682 เมกะวัตต์

ทั้งนี้บี.กริม เพาเวอร์ ได้ขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ เวียดนาม สปป.ลาว โอมาน ฟิลิปปินส์ และล่าสุดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังผลิตติดตั้ง 39 เมกะวัตต์ภายใต้บริษัท Ray Power ในกัมพูชาได้ผ่านการทดสอบความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อระบบเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเตรียมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนนี้ตามแผนแม้ว่าจะมีเหตุการณ์โควิด 19 และอุทกภัยก็ตาม ซึ่งจะถือเป็นการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งเดียวของกัมพูชาในปีนี้