BLCP ร่วมปลูกป่าชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่ม “ปอดของโลก”

ผู้ชมทั้งหมด 946 

1 สิงหาคม 2564 – บริษัท บีแอลพีซี เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับ กรมป่าไม้จังหวัดระยอง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะกรรมการป่าชุมชน ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองบัว จ.ระยอง ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ “เราทำดีด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ป่าชุมชนบ้านหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็นจำนวน 15 ไร่ โดยมี นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนในครั้งนี้

ดร. จิราวรรณ  จำปานิล  ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ตัวแทนบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “การปลูกป่าชุมชน ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนและการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมศักยภาพป่าชุมชนในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนการบรรลุประโยชน์ร่วมกันอื่นๆ  

สำหรับพื้นที่ปลูกป่าในครั้งนี้ มีจำนวนประมาณ 15 ไร่ โดยมีพรรณไม้หลากหลายชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  อาทิ ต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง ต้นมะกอกป่า ต้นพยุง เป็นต้น โครงการนี้ นอกจากจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าตำบลหนองบัวและบริเวณใกล้เคียง ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างแหล่งอาหารแล้ว ยังเป็นการสืบสานและส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเกื้อกูลกันระหว่างคนในชุมชน และระหว่างชุมชนกับคนในสังคมไทยด้วย”

BLCP มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการจัดทำโครงการด้านการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเช่น โครงการรักษ์ป่าชายเลนกับบีแอลซีพี โครงการปลูกป่าชุมชนแขมงคงมั่น โครงการคอนโดปู โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านมะเดื่อ โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง โครงการผักปลอดสารพิษ และโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นต้น เพื่อร่วมกันสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ผักและผลไม้ออร์แกนิค สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนระยอง และสร้างเมืองระยองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่คู่อุตสาหกรรม