BPPกดปุ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าก๊าซ543เมกะวัตต์ในญี่ปุ่น

ผู้ชมทั้งหมด 1,269 

BPP กดปุ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าก๊าซในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิต 543 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกําลังการผลิต 6,100 เมกะวัตต์ภายในปี 68

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รายต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BPP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้นได้เปิดดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้า Nakoso Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) ณ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่ น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564

โดยที่ BPP ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 33.5 ใน Nakoso IGCC Management Co., Ltd. (“NIMCO”) ผ่านบริษัทย่อยนั้น และ NIMCO ถือหุ้นในโรงไฟฟ้า IGCC ร้อยละ 40 โรงไฟฟ้านี้มีขนาดกําลังการผลิต 543 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นกําลังการผลิตตามสัดส่วนที่ BPP ถือหุ้น 72.8 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้า Nakoso เป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี IGCC ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการแปลงสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ (Gasification) กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ (Gas Fired Combined Cycle Plant) เข้าด้วยกันปัจจุบันโรงไฟฟ้า Nakoso เป็นโรงไฟฟ้า IGCC ขนาดใหญ่ (Commercial scale) ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าที่สูง และลดการปล่อยมลภาวะให้อยู่ในระดับตํ่า (HELE) มีเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงผ่านระบบสายส่งของประเทศตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนในจังหวัดฟุกุชิมะ ครอบคลุมถึงเมืองโตเกียวและปริมณฑล ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งยังมีส่วนในการพัฒนาชุมชน โดยการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกําลังการผลิต 6,100 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 โดยมองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล