BPP คว้า3 รางวัล SET Awards 2023 ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ผู้ชมทั้งหมด 801 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพระดับสากลที่ยึดมั่นในการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืน โดย ดร. กิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล SET Awards 2023 จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 3 รางวัล ประกอบด้วย

1.รางวัลต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Commended Sustainability Awards ภายใต้กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบให้แก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างโดดเด่น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ลดผลกระทบเชิงลบและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเติบโตของผลประกอบการ

2.รางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น Outstanding Company Performance Awards ภายใต้กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้แก่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.รางวัลรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น Outstanding CEO Awards ภายใต้กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ มีหลักคุณธรรม วิสัยทัศน์และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของบ้านปู เพาเวอร์ ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักความยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and   Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพลังงานสะอาด และการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “Powering Energy Sustainability with Quality Megawatts (มุ่งสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานด้วยเมกะวัตต์คุณภาพ)”

ทั้งนี้รางวัล SET Awards เป็นรางวัลที่มอบโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงิน ธนาคาร ดำเนินการมาเป็นปีที่ 20  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีความสามารถโดดเด่นในภาคตลาดทุนเพื่อเป็นต้นแบบ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย รวมไปถึงผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมกันพัฒนาองค์กร