BPP รับโล่เกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก”

ผู้ชมทั้งหมด 37 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP โดยนายเดชาพงศ์ ยุวปรีชา ผู้อำนวยการสายอาวุโส – วางแผนกลยุทธ์และสนับสนุนธุรกิจ เข้ารับโล่เกียรติยศ คนดี รักษ์โลก จากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา การรับมอบรางวัลดังกล่าวสะท้อนการดำเนินงานของ ที่มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพสู่สังคม

โล่เกียรติยศ คนดี รักษ์โลกจัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการดำเนินงานที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2567 มีองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 34 แห่ง จากทั่วประเทศ