BPP แชร์แนวคิดบนเวที Sustainability Forum 2023

ผู้ชมทั้งหมด 280 

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. กิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Managing ESG Risks to Capture Growth Opportunities (การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG เพื่อคว้าโอกาสการเติบโต)” ภายในงาน Sustainability Forum 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อแชร์แนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG พร้อมทั้งการนำแนวคิด ESG มาใช้บริหารจัดการองค์กรและบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางและร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

นอกจานี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแนวปฏิบัติด้าน ESG ว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ธุรกิจที่ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ควรละเลย ทั้งในแง่ของความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และถือเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย BPP มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ESG ในทุกระดับ พร้อมทำงานเชิงรุกด้วยการตั้งเป้าหมายและแนวปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม มีกรอบการบริหารโดยคำนึงถึงปัจจัยภายนอกและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน กำหนดกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมอบหมายภารกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการผลักดันด้าน ESG ให้เกิดความสำเร็จ

ดร. กิรณ ได้กล่าวถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ ESG นั้นควรทำอย่างสมดุล จัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานและเปลี่ยนผ่านด้วยความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบและคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ