Café Amazon คว้ารางวัล The Most Powerful Brand of Thailand

ผู้ชมทั้งหมด 808 

ศ. ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand)” แก่ นางวิไล บุญเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคาเฟ่อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์)  ในโอกาสที่คาเฟ่ อเมซอน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มสินค้าประเภทร้านกาแฟ จากผลการวิจัยของภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ณ ห้องประชุม อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การได้รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าแบรนด์คาเฟ่ อเมซอนประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ จากผลการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคทั่วประเทศรวม 24,000 คน

โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับแบรนด์ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์ (Usage) และภาพลักษณ์อันโดดเด่น (Image) โดย คาเฟ่ อเมซอน จะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและบริการของแบรนด์ให้ตอบโจทย์ครอบคลุมการใช้ชีวิตทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคต่อไป