Carbon Markets Club และสมาคมฟฯ RE 100 ลงนามฯส่งเสริมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผู้ชมทั้งหมด 432 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน Carbon Markets Club และ นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE 100) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่าง Carbon Markets Club และสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) ณ โรงแรม เซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในการมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งภาคประชาชนและองค์กรธุรกิจ/อุตสาหกรรม ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC หรือRenewable Energy Certificate) 

ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและนำเสนอความรู้ให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูล อาทิ สัมมนาทางวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรม และแบ่งปันแหล่งเรียนรู้และข้อมูลร่วมกัน

นางกลอยตา กล่าวว่า ในนามของ Carbon Markets Club ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย เพื่อขยายเครือข่ายภาคีความร่วมมือในการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน การชดเชยคาร์บอน การซื้อขายคาร์บอนเครดิต และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกกว่า 600 รายของทั้งสองเครือข่าย 

รวมทั้งตอกย้ำถึงพันธกิจของ Carbon Markets Club ในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจบนเส้นทางคาร์บอนต่ำ สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน เพื่อให้สังคมไทยและสังคมโลกบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์(Net Zero GHG Emissions) ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้