CEO กลุ่มบริษัทบางจาก ชูยึดหลัก ESG ผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจก

ผู้ชมทั้งหมด 4,821 

CEO กลุ่มบริษัทบางจาก แชร์มุมมองการดำเนินงาน ESG พร้อมแนวคิดความร่วมมือภาครัฐและเอกชนผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจก ในงานสัมมนา Sustainability Forum 2023

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “Embedding ESG Risks into Core Strategy and Culture” แบ่งปันประสบการณ์การนำแนวคิดและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์และสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ในงานสัมมนา Sustainability Forum 2023 ภายใต้ประเด็น “Mitigating Risks, Finding Opportunities” จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ อนุกรรมการ Sustainability Committee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ

นายชัยวัฒน์ กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการผสาน ESG เข้าไปในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจของบางจากฯ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ โดยยกตัวอย่างการดำเนินโครงการ “น้ำมันแลกข้าว” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผ่านสหกรณ์การเกษตร ซึ่งได้พัฒนาเป็นปั๊มสหกรณ์หรือปั๊มชุมชนแห่งแรกในปี 2533 จนปัจจุบันมีปั๊มชุมชนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นประมาณ 1 ใน 5 ของจำนวนสถานีบริการทั้งหมดของบางจากฯ จนถึงธุรกิจผลิตอากาศยานเชื้อเพลิงยั่งยืน หรือ Sustainable Aviation Fuel SAF ซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว ผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ซึ่งในอดีตบางจากฯ ในฐานะผู้นำพลังงานทดแทนเคยรับซื้อมาผลิตน้ำมันชีวภาพ (biofuel) โดย SAF จะมีส่วนสำคัญในการลดภาวะโลกร้อนและเป็นไปตามหลัก BCG (Bio-Circular-Green)

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของกลุ่มบริษัทบางจากในปีค.ศ. 2050 ผ่านแผน BCP 316 NET โดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนในการผลักดันกลไกสำคัญที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีหนึ่งภารกิจสำคัญที่บางจากฯ ได้ริเริ่มขึ้นร่วมกับพันธมิตรในการสร้างระบบนิเวศสำหรับสังคมคาร์บอนต่ำคือการจัดตั้ง Carbon Markets Club เพื่อสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยให้ความเห็นในเรื่องคาร์บอนเครดิต ใน 2 ประเด็นหลัก คือ การผลักดันให้เกิดการรับรองมาตรฐานคาร์บอนเครดิตในระดับภูมิภาคและการมีตลาดคาร์บอนภาคบังคับในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการควบคุมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกฎหมาย การเก็บภาษีคาร์บอน นำไปสู่การจัดสรรเงินทุนที่ได้จากกลไกภาคบังคับนี้ เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน หรือเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ในการลดก๊าซเรือนกระจก

นายชัยวัฒน์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ว่า สิ่งสำคัญคือ การรักษาความสมดุลด้านพลังงาน 3 ด้าน (Energy Trilemma) ได้แก่ ความมั่นคงทางพลังงาน การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งล่าสุดการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ของบางจากฯ นับว่าเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยบางจากฯ มีแผนจะดำเนินการต่างๆ เพื่อให้โรงกลั่นบางจาก ศรีราชาสามารถกลั่นน้ำมันได้เพิ่มขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่น และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะเป็นผลเชิงบวกต่อโลกและต่อสังคม นอกเหนือจากบางจากฯ

ทั้งนี้ งานสัมมนา Sustainability Forum 2023 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิดในการนำ ESG (Environmental, Social, Governance) มาบริหารจัดการองค์กร พร้อมทั้ง การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนายกระดับขีดความสามารถและสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน