CEO OR รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022

ผู้ชมทั้งหมด 702 

CEO OR รับรางวัล สุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี หรือ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งเป็นรางวัลที่นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีความโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม

นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี หรือ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 ให้แก่ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในฐานะผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจการบริหารงานที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีความโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์ความสำเร็จของผู้บริหารองค์กรชั้นนำ รวมถึงเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์พิจารณาในการมอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 มาจาก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านองค์กร (Organization) คือ การบริหารองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน องค์ประกอบด้านลูกค้าและพันธมิตร (Customers & Partners) คือ การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น องค์ประกอบด้านพนักงาน (Employee) คือ การให้ความสำคัญกับความแตกต่างหลากหลาย และสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน องค์ประกอบด้านสังคมและชุมชน (Social & Communities) คือ การตอบแทนสู่งสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมถึงองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ผลโหวตจากประชาชนทั่วไปเป็นอีกหนึ่งในเกณฑ์พิจารณาด้วย