CKP ตอกย้ำผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ผ่านมาตรฐานระดับโลก ISO

ผู้ชมทั้งหมด 391 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทในเครือของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CKP” จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี และ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ใน สปป. ลาว ประสบความสำเร็จอีกระดับ ได้รับ ISO จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution หรือ BSI) รวม 4 ใบ สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทในเครือ CKPower ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานเทียบเท่าระดับสากล

โดย XPCL ได้รับใบรับรอง ISO จำนวน 3 ใบ ได้แก่ ISO 9001: มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ, ISO 14001 : มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001: มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วน NN2 ได้รับใบรับรอง ISO จำนวน 1 ใบ ได้แก่ ISO 14001: มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ มาตรฐาน ISO ที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ CKPower ที่มีความตระหนักและใส่ใจในด้านมาตรฐานการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล โดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลไทยที่จะมุ่งสู่สังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายใน พ.ศ. 2608 และยังให้ความสำคัญถึงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน