“DEXON” ขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมขานรับกระแสพลังงานสะอาด

ผู้ชมทั้งหมด 409 

ดร.มัลลิกา  แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ( DEXON ) บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบท่อนำส่งน้ำมัน และก๊าซ และการตรวจสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลาย (NDT) มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญพร้อมเดินหน้าตามกลยุทธ์ ESG เพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ด้วยโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารสำนักงาน และอาคารวิจัยและพัฒนา หรือที่เรียกว่า “โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และลดการใช้พลังงานของประเทศ และนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำให้เห็นถึงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจที่ดูแลสิ่งแวดล้อม ที่คำนึงถึงผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามแนวทาง CSR IN-PROCESS 

การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด ไร้มลพิษ ลดผลกระทบส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จากแผนงานปรับปรุงอาคารวิจัยและพัฒนา ทำให้มองเห็นศักยภาพของพื้นที่ว่างบนหลังคาอาคารที่สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี ให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักของประเทศ และเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ได้ไม่จำกัด ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นด้วยการติดตั้งระบบ Solar Rooftop เนื่องจากความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาด ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป

เด็กซ์ซอนยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน รวมถึงให้ความสำคัญกับลูกค้าและชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่องตอกย้ำให้เห็นถึงนโยบายการสร้างธุรกิจอย่างมีคุณค่าดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนต่อไป