EA คว้า 4 รางวัลด้านพลังงาน จากเวทีระดับอาเซียน และระดับประเทศ

ผู้ชมทั้งหมด 640 

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานของไทย คว้า 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) จากงาน ASEAN Energy Awards 2021 จัดขึ้นโดย ASEAN Centre for Energy จากโครงการโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันไบโอดีเซล จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ภายใต้เป้าหมายในการสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันในประเทศ 

โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทำการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 800,000 ลิตรต่อวัน หรือสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้มากกว่า 188  ล้านลิตรต่อปี เทียบเท่าการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 120,708,369.56 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

นอกจากนี้ยังคว้าอีก 3 รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์พลังงาน จากงาน Thailand Energy Awards 2021 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้แก่ รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) จากโครงการโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันไบโอดีเซล จังหวัดปราจีนบุรี และรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง จากเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE SMART FERRY

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงาน เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับ 4 รางวัล จาก 2 เวทีด้านพลังงาน ทั้ง ASEAN Energy Awards และ Thailand Energy Awards โดยบริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงาน มุ่งสร้างเสถียรภาพพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต”