“EA” ปลื้ม คว้าอันดับหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

ผู้ชมทั้งหมด 648 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ (EA) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) กลุ่มทรัพยากร (Resources) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่น สะท้อนการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ในปีนี้ EA ได้รับการคัดเลือก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2560

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมั่นคง มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เป็น Green Product ไม่ก่อมลพิษ โดยพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และ ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ (Commercial EV) ทั้งรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า และ เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนสถานีชาร์จไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Ultra-fast Charge ที่ทันสมัย ด้วยฝีมือคนไทย เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของประเทศ ยกระดับการเดินทางที่สะดวก ทันสมัย และไร้มลพิษอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กลุ่ม EA พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายรัฐเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และ สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาในทุกมิติทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล ที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานด้วยการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ