EA หนุนการศึกษารองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในเขต EEC

ผู้ชมทั้งหมด 714 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ และนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การพัฒนากำลังคน รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System) อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล (Oleochemical) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ EEC  ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ตามลำดับ  ทางกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ และนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ จึงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ให้กับนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อช่วยสร้างโอกาสพัฒนาทักษะ และสร้างเสริมประสบการณ์ในสายอาชีพ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสามารถส่งมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของบุตรหลานในพื้นที่ภาคตะวันออกและประเทศ

สำหรับปีการศึกษา 2565 กลุ่ม EA ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นทุนในโครงการทุนการศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากร เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ตลอดจนให้โอกาสในการเข้าฝึกงานกับกลุ่มบริษัทฯ รวมจำนวน 14 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 9 ทุนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5 ทุน

ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการ Star of The Future  จำนวน 4 ทุน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน จ. ฉะเชิงเทรา ที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพยิ่งขึ้น เป็นกำลังสำคัญในสร้างคุณประโยชน์สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดให้มีความเจริญต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งหวังเมื่อจบการศึกษาผู้เรียนจะมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานได้จริงทันที และทำให้บริษัทฯ ก็ได้รับโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร    นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าขยายความร่วมมือออกไปสู่สถาบันการศึกษาทั่วไทยหวังช่วยสร้างโอกาส ยกระดับชีวิตนักศึกษาให้มีอาชีพรองรับรวมทั้งจะได้ช่วยสร้างคุณค่าคืนสู่สังคม และถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนากำลังคนอย่างตรงจุดเพื่อรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (New s-curve) อันจะเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน