EA ได้รับเลือกเป็นองค์กรเสมอภาคทางเพศระดับโลกจากบลูมเบิร์ก 2 ปีซ้อน

ผู้ชมทั้งหมด 551 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้นำนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน พลังงานไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานแห่งเดียวในไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (GEI) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนการเห็นคุณค่าในความแตกต่างหลากหลาย และส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในที่ทำงาน และรายงานความโปร่งใสด้านความเสมอภาคทางเพศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ข้อ 5 Gender Equality หรือ ความเท่าเทียมทางเพศ ขององค์การสหประชาชาติ

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน โดยเคารพสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม ไม่กีดกันทางเพศ และยึดหลักความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด รวมถึงการให้พนักงานของบริษัทได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนดทุกประการและมีการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างเหมาะสม”

อย่างไรก็ตาม ปีนี้ มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศจำนวน 418 บริษัท ครอบคลุมกว่า 50 อุตสาหกรรม ใน 45 ประเทศทั่วโลก โดย Bloomberg GEI จะพิจารณาจากบริษัทมหาชนที่เปิดเผยข้อมูลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศที่ครอบคลุมข้อมูลทางสถิติของบริษัท นโยบาย การมีส่วนร่วมของชุมชน ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทที่เข้ารับการประเมินที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ประเมินระดับโลกในด้านการเปิดเผยข้อมูลและผลงานโดยรวมจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ ความเป็นผู้นำของผู้หญิงและการสร้างพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม วัฒนธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม นโยบายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และการเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมสิทธิสตรี