EGCO Group ตั้ง “จิราพร ศิริคำ” นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผล 1 พ.ค. 67

ผู้ชมทั้งหมด 427 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group ประกาศแต่งตั้ง ดร.จิราพร ศิริคำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน แทนนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ที่ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป การแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

ดร.จิราพร ระบุว่า จะสานต่อการดำเนินธุรกิจของ EGCO Group ตามทิศทาง “Cleaner, Smarter and Stronger to drive sustainable growth” โดยมุ่งเน้นการลงทุนและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาด รวมทั้งการขยาย Portfolio พลังงานหมุนเวียนให้เพิ่มขึ้นเป็น 30% ภายในปี 2573 โดยมีความได้เปรียบจากการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งใน 8 ประเทศที่มีฐานทางธุรกิจอยู่แล้ว ตลอดจนการบริหารโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 40 แห่ง รวมทั้งธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับ ดร.จิราพร ศิริคำ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้าและนวัตกรรมพลังงาน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน เคยดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้ว่าการ กฟผ. และได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ EGCO Group มาตั้งแต่ปี 2565 ทำให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนมีความเข้าใจในทิศทางการดำเนินธุรกิจของ EGCO Group และเป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของ EGCO Group อย่างต่อเนื่อง

โดยก่อนหน้านี้ ดร.จิราพร เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. และเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่โฆษก กฟผ.

ส่วนประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering and Management) และปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Energy Planning and Policy) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (The Asian Institute of Technology – AIT) และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งยังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย