GC คว้ารางวัลรางวัล LCSi ระดับโดดเด่น ต่อเนื่อง 3 ปี

ผู้ชมทั้งหมด 675 

GC มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ล่าสุด คว้ารางวัลโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ต่อเนื่อง 3 ปี พร้อมตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ในระดับโดดเด่น จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย GC ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งการประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2564 และการสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” จัดผ่านระบบ Zoom Video Conference โดยมี ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้ประกาศผลการประเมิน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ด้วยแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

รวมถึงการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ ในปี 2564 GC ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัลตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) ระดับโดดเด่น ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งถือว่า GC ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

GC ยังได้ตระหนักและให้ถึงความสำคัญถึงของผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญาตาม Paris Agreement ที่เกือบทุกประเทศในประชาคมโลกได้ร่วมลงนาม เมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ GC ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อยกระดับเรื่องความยั่งยืน และลดก๊าซเรือนกระจกให้เข้มข้น โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ใน Scope 1 และ 2 ในส่วนของ Scope 3 จะเป็นการลดให้ได้ 50% ในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งการตั้งเป้า Net Zero นี้มีแผนงานที่ชัดเจน โดยมีตัวผลักดัน 2 เรื่อง คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตลอด และการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) ซึ่งจะมีการทำ 3 เรื่อง คือ เรื่อง Operation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการปล่อยของเสีย เรื่องการปรับ Portfolio สู่การลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำให้มากขึ้น และการนำเทคโนโลยีด้าน Compensation มาประยุกต์ใช้