GC คว้ารางวัล Deal of the Year พิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

ผู้ชมทั้งหมด 473 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2566 คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) รับรางวัล Deal of the Year ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุกๆ ด้าน และเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างในปี 2565 ในในพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ ห้อง Ballroom ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

โดย หุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือหุ้นกู้ของ GC ครั้งที่ 1/2565 ซึ่ง GC ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกลยุทธ์ของ GC ในการเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Business)

ทั้งนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ และส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน