GC ประกาศผลโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ปีที่ 7

ผู้ชมทั้งหมด 1,770 

GC ประกาศผลการตัดสิน โครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7 ในหัวข้อ พลาสติก พิทักษ์โลก ผ่านการส่งผลงานและคัดเลือกรอบแรกด้วยระบบออนไลน์ สอดคล้องกับวิถี New Normal ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยง พร้อมชิงทุนการศึกษารวม 330,000 บาท 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC จัดโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำมาผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยป้องกันไวรัสโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การเลือกใช้ และจัดการพลาสติกต้องทำอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ น้องๆ และเยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสานความรู้รอบตัว และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “หัวข้อการวาดภาพในปีนี้คือ “พลาสติก พิทักษ์โลก” โดยจากผลงานของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวด แสดงให้เห็นว่า น้องๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของพลาสติกในยุค 2021 ที่โลกได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิด 19 โดยน้องๆ ได้นำวัสดุต่างๆ และชิ้นส่วนจากพลาสติก นำมาประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทั้งแบบภาพวาด และผลงานศิลปะแบบ Mixed Media

พร้อมตีความถึงคุณค่าของพลาสติก ที่ถูกนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และรวมไปถึงวิธีการจัดการ/คัดแยกพลาสติกใช้แล้ว การใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า การรีไซเคิล (Recycle) นำกลับมาใช้ใหม่ และการอัพไซเคิล (Upcycle) พลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น  ก็ได้รับการถ่ายทอดลงในผลงานของเยาวชนด้วย

“ปีนี้  โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ถือเป็นการต่อยอดจาก 6 ปีที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก จากเยาวชนจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการตัดสินเข้ารับรางวัลรวม 39 รางวัล”

ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญในด้านการสื่อความหมายเกี่ยวกับการใช้พลาสติกที่ช่วยพิทักษ์โลกของเรา ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการวาดภาพที่โดดเด่น โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกจะได้จัดแสดงอยู่ใน Facebook PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ Website: www.pttgcgroup.com

สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7ประกอบด้วย

  1. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC
  2. ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปิโตรเคมี  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT)​
  3. คุณปรีดา ปัญญาจันทร์ : นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก นักเล่านิทานสำหรับเด็ก และอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4. คุณธีระวัฒน์ คะนะมะ : ศิลปิน อาจารย์พิเศษ เขียนภาพศิลปะเด็ก และกิจกรรมเพื่อเด็ก
  5. คุณจินตนา เปี่ยมศิริ : อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร