GC ผนึก พันธมิตร ต่อยอดPCR สู่พาเลทหมุนเวียนสำเร็จ

ผู้ชมทั้งหมด 217 

GC จับมือ “ทีพีบีไอ -ศรีไทย-GCL” ผลักดันนวัตกรรมพัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิล สู่ พาเลทหมุนเวียนในคลังสินค้าที่บริหารงานแบบอัตโนมัติ เริ่มใช้งานปลายปี 2566

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ร่วมกับ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (TPBI), บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (Srithai) และ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) จับมือประกาศความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมและใช้งานพาเลทที่ใช้ในคลังสินค้า ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล Post-Consumer Resin (PCR) จากถุงพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือน เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเริ่มมีการใช้งานจริงแล้วในรูปแบบพาเลทหมุนเวียนในคลังสินค้าที่บริหารงานแบบอัตโนมัติที่ GCL ตั้งแต่ปลายปี 2566 ที่ผ่านมา


นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า จากแนวคิดเริ่มต้นร่วมกับ TPBI และกลุ่มพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ความยั่งยืนผ่านหลากหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา วันนี้ GC ได้ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาพาเลทจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิด PCR HDPE Compound ร่วมกับพันธมิตรตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) จนสามารถใช้งานได้จริงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านการบริหารจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างเป็นรูปธรรม และยังสะท้อนให้เห็นว่าเม็ดพลาสติก HDPE ของ GC


ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลางของประเทศถึง 2.6 เท่า อ้างอิงตามประกาศขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) แล้ว ยังมีคุณสมบัติแข็งแรง จนสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR ได้ถึง 30% และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงสูงมาก อย่างพาเลทที่ใช้งานในคลังสินค้าที่บริหารงานแบบอัตโนมัติ ที่ GCL ได้


ความสำเร็จในครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดนวัตกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล จากพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือน หรือ Post-Consumer Resin (PCR) โดยกลุ่มพันธมิตร ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนคุณภาพสูง แข็งแรง และสามารถใช้งานได้จริง พร้อมสนับสนุนการเติบโตของพลาสติกทางเลือกร่วมกันในอนาคต ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

คุณชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (TPBI)  กล่าวว่า TPBI เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เราริเริ่มโครงการวน เมื่อปี 2561 เพื่อให้ความรู้และจัดเก็บเศษพลาสติกยืดใช้แล้วจากทั่วประเทศ นำกลับมารีไซเคิลและวิจัยพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากมาย จนนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมเม็ดพลาสติก PCR HDPE Compound คุณภาพสูงเพื่อผลิตเป็นพาเลท ซึ่งพาเลท 1 อัน เทียบเท่ากับการผลิตจากถุงพลาสติกใช้แล้วถึง 3,353 ใบ ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ 188 KgCO2e/พาเลท ซึ่งเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนเทียบกับพาเลทพลาสติกทั่วไปถึง 146% 

“ขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาโครงการจนสำเร็จและสามารถนำไปใช้งานได้จริง TPBI จะไม่หยุดพัฒนานวัตกรรม PCR Compound ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลการใช้งานพาเลทจากเม็ดพลาสติก PCR ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก GCL ต่อไป”


คุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (Srithai) กล่าวว่า Srithai มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ควบคู่ความยั่งยืนตลอดมา จึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในโครงการนี้ ในฐานะผู้ผลิตและฉีดขึ้นรูปพาเลทพลาสติก ที่มีนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในระดับสากล Srithai ได้สนับสนุนการทดสอบ การผลิตและฉีดขึ้นรูปพาเลทจากเม็ดพลาสติก PCR คุณภาพสูง ด้วยการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นต่อไป จากความสำเร็จในครั้งนี้ Srithai พร้อมสนับสนุนพันธมิตร ในด้านการผลิตพาเลทจากเม็ดพลาสติก PCR คุณภาพสูงอย่างเต็มที่ ด้วยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การนำนวัตกรรมการลดการใช้พลังงานและนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต


คุณพนิดา จินายน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว สามารถนำไปสู่การพัฒนาพาเลท PCR คุณภาพสูง ที่ใช้งานได้จริงในที่สุด โดยการเริ่มใช้พาเลทหมุนเวียนที่ผลิตจากถุงพลาสติกใช้แล้ว จำนวน 500 ตัว ในคลังสินค้าที่บริหารงานแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยนวัตกรรมควบคู่ความยั่งยืนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม