GC มอบรางวัลประกวดผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 8 ชิงทุนการศึกษารวม 6.6 แสนบ.

ผู้ชมทั้งหมด 8,112 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชนหรือ GC กล่าวว่า “GC จัดโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 8” มุ่งหวังให้น้องๆ และเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน  มีแนวคิดที่จะร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่มีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ น้องๆ และเยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผสานความรู้รอบตัว ผ่านผลงานศิลปะการออกแบบประติมากรรม และการวาดภาพระบายสี”  

“หัวข้อการสร้างสรรค์ผลงานในปีนี้คือ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” โดยผลงานทุกชิ้นมีการนำเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์และมีความสวยงาม  สะท้อนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมปกป้องโลกใบนี้ ผ่านทักษะการใช้ลายเส้น การให้โทนสี  และการสร้างผลงานแบบ 3 มิติ (ประติมากรรมต้นแบบ) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและให้ความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน รวมไปถึงวิธีการปรับตัวในโลกยุคปัจจุบัน ที่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  ได้ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานของเด็ก ๆ และเยาวชนอย่างมีคุณค่า” 

ในปีนี้  โครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ได้รับความสนใจจากเด็ก ๆและเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญในด้านการสื่อความหมายเกี่ยวกับการสร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน การแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อนด้วยการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกจะได้จัดแสดงอยู่ใน Facebook PTTGC: มหัศจรรย์ปิโตรเคมี

สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8ประกอบด้วย

1. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2. รศดร.สิงห์ อินทรชูโต

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center หรือ RISC) และศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบปี 2562

3. คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์

Design Director & Owner, Beyond Living Co., Ltd. ดีไซเนอร์ด้านผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลและสิ่งทอ และมีผลงานศิลปะอัพไซเคิลจัดแสดงนิทรรศการและหอศิลป์ เช่น นิทรรศการ The Sea Ghost and Beyond, นิทรรศการเดี่ยวผลงานศิลปะทอ เป็นต้น

4. คุณจรีรัตน์ เพชรโสม

Miss Earth Thailand 2021 และฑูตสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว  และเป็นนักอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้  

1) การประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษา

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ญ.ชลนัฐ นามจันดี ป.6 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ญ.อารดา สวัสดี ป.5 โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ญ.ดาลียา บัวเกตุ ป.5 โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพฯ

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 9 รางวัล

2) การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ญ.บุญญิสา จั่วแจ่มใส ม.2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ญ.อชิรญา อัตถศาสตร์ ม.2 โรงเรียนวิชัยวิทยา          จ.เชียงใหม่

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : นายชยานันท์ ศิลาวัชนาไนย ม.1 สถาบันสอนศิลปะ บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ จ.ตรัง

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 7 รางวัล

3) การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : นายธาม จุลรัตน์ ม.4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ.สงขลา

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : น.ส.วิไลลักษณ์ จันทบุตร ม.4 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตาจ.อุบลราชธานี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล :

น.ส.นรากร โกกิจ ม.5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ.สงขลา

น.ส.พรรษกร หัดประสม ม.5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ.สงขลา

น.ส.เบญจทิพย์ ทาสมบูรณ์ ม.6 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จ.เลย

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 8 รางวัล

4) การประกวดประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท : น.ส.สิริรัช รัตตมณี ม.5 สถาบันสอนศิลปะ บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ

จ.ตรัง

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท : นายธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ ม.4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

จ.อุดรธานี

5) การประกวดประติมากรรม ระดับอุดมศึกษา

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท : นายนวพล หมัดสุเด็น ปี 3 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท : น.ส.วิกาวี รัตตมณี ปี 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม