GC รับรางวัล CEO CFO และ IR ยอดเยี่ยมเวที IAA Awards for Listed Companies 2022-2023

ผู้ชมทั้งหมด 831 

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับ 3 รางวัล CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยม ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2022-2023 จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานนำพาให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน โดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม น.ส.ภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ได้รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยม และนายจิตศักดิ์ สุนทรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รับรางวัล IR ยอดเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

รางวัล IAA Awards for Listed Companies เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ใน 11 หมวดอุตสาหกรรมโดยได้รับความร่วมมือในการเสนอชื่อและให้คะแนนผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่ตนเห็นว่าเหมาะสมจากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึกตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากผู้มีวิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์และการลงทุน และเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดทุน และประเทศไทยโดยรวม