GC รับรางวัลเกียรติยศความยั่งยืนสูงสุด Sustainability Awards of Honor                 

ผู้ชมทั้งหมด 296 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับมอบรางวัล SET Awards 2023  ประเภท รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

รางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ บริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่น ๆ   

“GC ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่การสร้างสมดุล ของ บรรษัทภิบาล (เศรษฐกิจ) สังคม และสิ่งแวดล้อม  พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม เราเชื่อมั่นว่า การสร้างความเติบโตแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจ ต้องดำเนินไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่ทิศทางความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง GC ประกาศเจตนารมย์อย่างชัดเจนในการมุ่งสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายที่ท้าทายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050” ดร.คงกระพัน กล่าว

SET Awards จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่น ๆ ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐาน สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว