GC ลงนาม WHAUP ซื้อขายน้ำอุตสาหกรรม มูลค่าสัญญากว่า 1,500 ล้าน

ผู้ชมทั้งหมด 263 

GC ลงนาม WHAUP ซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง มูลค่าสัญญากว่า 1,500 ล้านบาท พร้อมต่อยอดความยั่งยืนของธุรกิจ เริ่มส่งมอบการให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วง ก.ย.67

นายพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ GC กล่าวว่า GC มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ภายใต้สมดุล 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (ESG) และให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (One Water Strategy) โดยมีเป้าหมายลดการพึ่งพาแหล่งน้ำปัจจุบันลงกว่าร้อยละ 50 เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ตลอดจนรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ ลดการดึงน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จากการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Reverse Osmosis: WWRO)

การลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงระหว่าง GC และ WHAUP ในครั้งนี้มีปริมาณน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงตามสัญญา (Premium Clarified Water) 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งผลิตจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่กว่าร้อยละ 60 หรือ 2.0 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี ส่งเสริมให้ GC สามารถลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตปีละ 352,000 ลูกบาศก์เมตร ถือเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนบำบัดน้ำเสียและการหมุนเวียนน้ำนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม ถือเป็นการส่งต่อคุณค่าให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ GC ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ำไปด้วยกัน

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค และพลังงานชั้นนำในประเทศไทยอย่างครบวงจรมีกลยุทธ์หลักในการนำเทคโนโลยี และ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน เพื่อหาผลิตภัณฑ์ใหม่ มาตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการลดการใช้พลังงาน การใช้น้ำ และลดการปล่อยของเสียให้ได้มากที่สุดเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

การลงนามสัญญาครั้งนี้เพื่อให้บริการน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) แก่โรงงาน GC จำนวน 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นมูลค่าสัญญากว่า 1,500 ล้านบาท โดยน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงนี้ WHAUP มีการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำให้สอดคล้องกับคุณลักษณะน้ำอุตสาหกรรมที่ GC ต้องการโดยเฉพาะ เป็นผลให้เกิดการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้น้ำ และลดการใช้สารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำอีกด้วย โดยทาง WHAUP จะเริ่มส่งมอบการให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงเดือนกันยายน 2567

สำหรับสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูงระหว่าง GC และWHAUP ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย (Reclaimed Water) นำกลับมาผลิตเป็นน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) อย่างต่อเนื่องของ WHAUP ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติให้น้อยลง และตอบสนองการหมุนเวียนทรัพยกรน้ำให้ถูกนำกลับมาใช้ให้มีประโยชน์สูงสุด เพื่อเป้าหมายในสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว