GGC คว้ารางวัลระดับ Silver จาก EcoVadis ตอกย้ำพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 362 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เข้าร่วมการประเมิน EcoVadis เพื่อประเมินแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นความยั่งยืน และความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตลอด ทุกภาคส่วนธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของโลก และการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในปี 2566 GGC ประสบความสำเร็จในการได้รับรางวัล ระดับ Silver ผลการประเมินในระดับ Top 25 ของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน ซึ่งผ่านการประเมินจาก 21 ตัวชี้วัด ด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าว อ้างอิงจากมาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ได้แก่ หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact, International Labour Organization (ILO) Conventions, Global Reporting Initiative (GRI) Standardsและ ISO 26000 Standard

EcoVadis ผู้ประเมินและจัดอันดับ (Rating) ด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยในแต่ละปีมีบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินกับ EcoVadis มากกว่า 100,000 บริษัท นอกจากเพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของแต่ละบริษัทแล้ว EcoVadis ยังถูกใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้กับบริษัททั่วโลก ในด้านการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ และลดผลกระทบทางลบให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ GGC เปิดเผยว่า การที่ GGC ได้รับรางวัลระดับ Silver ระดับ Top 25 ของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน จาก EcoVadis เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร รวมถึงพนักงานทุกคนที่ให้ความสำคัญ ในการสร้างความยั่งยืนจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ GGC ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวก ของจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยผลักดันให้ GGC พัฒนาและยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำให้กลุ่มลูกค้า GGC เห็นว่าเราตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับความยั่งยืนตลอดทั้ง Supply Chain

อย่างไรก็ตาม GGC ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืน พร้อมสร้างสมดุลระหว่าง สิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Environment Social Governance (ESG)  มีการบริหารจัดการความยั่งยืนที่เข้มแข็ง โดยได้รับการรับรองการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและตามมาตรฐานสากล เช่น CDP Climate ที่ได้ระดับ A- และในปีนี้ GGC ยังได้ทำรายงานด้านความยั่งยืน S&P Global เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ GGC ในการเป็น Sustainable Company ในระดับโลก พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สำหรับเตรียมพร้อมในการรับมือ และสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ภายใต้การแสวงหาการลงทุนเพิ่มเติมตาม Megatrend และธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโต เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ