GGC ติดอันดับ ความยั่งยืน S&P Global CSA ปีแรก กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

ผู้ชมทั้งหมด 476 

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า GGC ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับโลกจาก S&P Global Corporate  Sustainability Assessment หรือS&P Global CSA เป็นครั้งแรก โดยได้คะแนนอยู่ในลำดับที่ 5 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ จากทั้งหมด 355 บริษัทที่เข้ารับการประเมิน การได้เข้ารับการจัดอันดับจาก S&P Global ในครั้งนี้ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนในระดับสากลของ GGC ที่มุ่งมั่นทุ่มเทการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ภายใต้กรอบแนวคิด ESG พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 3 มิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) โดยตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พร้อมมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 (2050) ผลักดัน GGC ไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “TO BE A LEADING GREEN CHEMICAL COMPANY BY CREATING SUSTAINABLE VALUE” หรือ “เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน”

การประเมินในครั้งนี้เป็นการจัดอันดับองค์กรที่รักษาความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพจาก S&P Global ซึ่งปีนี้มีการประเมินบริษัทมากกว่า 9,400 บริษัท จาก 60 อุตสาหกรรมทั่วโลก โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการประเมินจะเรียงตาม Percentile โดยองค์กรที่ได้คะแนนสูงสุด 15% แรกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะถูกจัดรายชื่อให้อยู่ใน Sustainability Yearbook ซึ่งจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล