GGC  ส่งมอบตำแหน่ง”กรรมการผู้จัดการ”คนใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 1,140 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565   บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ อย่างเป็นทางการ ให้แก่ นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยรับมอบตำแหน่งจากนายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ ที่จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2565  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ศูนย์เอนเนอร์ยี่  คอมเพล็กซ์ อาคาร  A ชั้น 4   

ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข จะเข้ามาขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน