GGC รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 466 

นายวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชนผู้สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าชุมชน ในงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” จัดโดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องไดมอนด์ฮอล์ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี