GPSCตั้งบริษัทย่อยซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าโซลาร์ไต้หวันขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียน

ผู้ชมทั้งหมด 753 

บอร์ด GPSC ไฟเขียวมอบหมายให้ GRP ตั้งบริษัทย่อย GRP1 เข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าโซลาร์ Sheng Yang Energy ในไต้หวัน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Tatung ในสัดส่วน 90% โดยมีกำลังการผลิตรวม 55.8 เมกะวัตต์ มุ่งขยายพอร์ตเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามกลยุทธ์ ต่อยอดความเชี่ยวชาญบริหารโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (GRP) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม GPSC โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 100% จัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จำกัด (GRP1) ดำเนินการในการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 90% จากบริษัท Sheng Yang Energy Co., Ltd ซึ่งถือหุ้นโดย Tatung Forever Energy Co., Ltd. (TFE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Tatung Co., Ltd โดย Tatung Co., Ltd เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน

โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,521 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,748 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) เพิ่มอีกประมาณ 50 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งสิ้น 563 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานน้ำ แสงอาทิตย์ และขยะ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมตามสัดส่วนการถือหุ้น จาก 5,026 เมกะวัตต์ เป็น 5,076 เมกะวัตต์ 

ทั้งนี้ Sheng Yang Energy Co., Ltd. มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การบริหารจัดการ รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 55.8 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้ว 54.4 เมกะวัตต์ และที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1.4 เมกะวัตต์ การอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมนี้ เนื่องจาก GPSC ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ Sheng Yang Energy ซึ่งรัฐบาลไต้หวันให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนผ่านมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้า  

รวมถึงการกำหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ โครงการนี้จึงจะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ