GPSCบอร์ดไฟเขียวกู้เงินPTT2หมื่นล้านรุกลงทุนต่างประเทศ

ผู้ชมทั้งหมด 1,010 

GPSC บอร์ดอนุมัติกู้เงิน PTT 20,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องรุกขยายโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างประเทศ

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัท จีพีเอสซีศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“GPSC TC”) เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และหรือ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จา กัด (“PTT TCC”) ในรูปแบบเงินกู้ระยะยาวจากผู้ถือหุ้น ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ในรูปแบบของการกู้ยื่มเงินระยะยาวอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับตลาด (Market rate) แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ทั้งนี้การกู้เงินดังกล่าวเพื่อใช้สำหรับเสริมสภาพคล่องในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ