GPSCส่งมอบโครงการปลูกป่าแปลงที่ 2 สร้างระบบนิเวศป่าพื้นที่ระยอง

ผู้ชมทั้งหมด 1,093 

นางสมรชัย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.เป็นประธานส่งมอบโครงการปลูกป่าแปลงที่ 2 ร่วมกับเครือข่ายชมรมคนรักษ์ป่าเขาห้วยมะหาดและหมู่รักษาความปลอดภัยเนินกระปรอก ชุมชน คู่ค้า พนักงาน และหน่วยงานราชการท้องถิ่น จัดกิจกรรมปลูกป่าเขาห้วยมะหาด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการ GPSC One Earth One Family เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสร้างความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งการส่งมอบผืนป่าในครั้งนี้ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 9.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการปลูกป่าบนเขาห้วยมะหาด แปลงที่ 2 ตั้งแต่ปี 2558 บนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมกว่า 10 ไร่ โดยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาผืนป่าต่อเนื่องระยะเวลา 5 ปี ภายใต้โครงการ “ฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด” ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศป่าต้นน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่จังหวัดระยอง