GPSC คว้ารางวัล เวที SET AWARDS 2020

ผู้ชมทั้งหมด 1,152 

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เข้ารับโล่รางวัลในกลุ่ม Business Excellence ประเภทรางวัล Best Deal of the Year จากการเข้าซื้อกิจการและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของ GPSC และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอน GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงาน SET AWARDS 2020 โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เป็นผู้มอบรางวัล

นอกจากนี้ GPSC ยังได้รับการพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563 โดยได้รับการคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการเป็นบรรษัทภิบาล การรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม (Environmental Social and Governance) ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ  หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ