GPSC คว้ารางวัล Rising Star Sustainability Awards

ผู้ชมทั้งหมด 952 

นายวรวัฒน์  พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ GPSC ได้รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards จากเวที SET Awards 2021 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่โดดเด่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารธุรกิจ ตามหลักบรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับการบูรณาการแนวทางการสร้างความยั่งยืน ด้วยการสร้างมูลค่าและคุณค่า ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

โดย GPSC ในฐานะเป็นบริษัทด้านนวัตกรรมพลังงาน ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการแสวงหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบพลังงานของไทย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนพัฒนาในด้านการดูแล ภาคสังคม  เศรษฐกิจ ชุมชน รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อสร้างผลประกอบการทางการเงินและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ GPSC เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2021 และยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4