GPSC คว้า DJSI สำเร็จขึ้นแท่นบริษัทผลิตไฟฟ้ายั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 747 

GPSC ติดอันดับธุรกิจยั่งยืน DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้าปี 2565 ด้วยคะแนนมิติด้านสังคมที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้าทั่วโลก ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% ในปี 2030

นายวรวัฒน์  พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เป็นความสำเร็จของ GPSC ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ประจำปี 2565 เป็นปีแรก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกได้ตามแผนที่วางไว้

การได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ระดับสากลในครั้งนี้ เป็นการผลักดันและสนับสนุนของทุกหน่วยธุรกิจที่ร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์องค์กร 4S ประกอบด้วย S1: Strengthen and expand the Core S2: Scale-up Green energy S3: S-Curve & Batteries S4: Shift to Customer-centric  Solutions จนประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะต้องเผชิญกับเศรษฐกิจที่ผันผวนจากปัจจัยเสี่ยงด้านราคาพลังงาน ส่งผลต่อต้นทุนด้านราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าแสวงหานวัตกรรมพลังงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานสะอาดของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

GPSC ในฐานะเป็นบริษัทด้านนวัตกรรมพลังงาน ได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการขยายกำลังการผลิต โดยเน้นขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ภายในปี 2030 และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก โดยการนำเทคโนโลยีกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO₂) และเทคโนโลยีการนำก๊าซไฮโดรเจนเข้ามาเป็นส่วนผสมในเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ลดการเกิดคาร์บอนฯ (CCUS & Hydrogen Technology) ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี ค.ศ. 2060 เพื่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนตามปฏิญญาข้อตกลงของสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ ดัชนี DJSI จัดทำโดย S&P Global โดยการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ที่ครอบคลุมตัวชี้วัดในด้านเศรษฐกิจ-ธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อสังคมผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยได้อย่างแท้จริง