GPSC จัดกิจกรรม MTP Customers Conference 2023

ผู้ชมทั้งหมด 388 

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ และคุณวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคจากโรงไฟฟ้าของ GPSC ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรม “GPSC MTP Customers Knowledge Sharing Conference 2023”  

โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Climate Change and Its Implication to EV” ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการนวัตกรรมต่างๆ ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi เพื่อสร้างความเข้าใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจพลังงาน และทิศทางของตลาดพลังงานแห่งอนาคต อีกทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง GPSC และลูกค้าอุตสาหกรรม ที่มีเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน