GPSC จับมือ มจพ. ระยอง ปั้นนักการตลาดรุ่นเยาว์ ยกระดับวิสาหกิจชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 4,490 

นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล พุ่มศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง จัดการประกวดแข่งขันโครงการ “GPSC Digital Marketing Model Y2023” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมพัฒนาแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลในการยกระดับวิสาหกิจชุมชนใน จ.ระยองโดยในปีนี้นำร่องวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะออมทรัพย์บ้านไผ่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ที่มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก ภายใต้แบรนด์ “Tayla เทฬา” 

โดย GPSC มีความมุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรม องค์ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนในยุคตลาดดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ พิธีฯ ดังกล่าว จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง จ.ระยอง