GPSC มอบทุนการศึกษาระดับป.ตรี-ปวช. ต่อเนื่องปีที่ 16 สานฝันอนาคตเยาวชน 

ผู้ชมทั้งหมด 4,060 

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ทุน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 3 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,470,000 บาท 

ทั้งนี้ GPSC เล็งเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดระยองและชลบุรี ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ส่งผลให้เยาวชนในพื้นที่ มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและยังช่วยเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว