GPSC ลุยเพิ่มพอร์ตพลังงานหมุนเวียน 50% ตอบโจทย์สู่ Net-Zero ปี 2060

ผู้ชมทั้งหมด 641 

GPSC งัดกลยุทธ์ 4S ก้าวสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ปี 2050 และ Net-Zero GHG Emissions ปี 2060 ลุยเพิ่มพอร์ตพลังงานหมุนเวียนกว่า 50% ของกำลังการผลิต ยกเลิกลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน เสาะหาเทคโนโลยีเพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ ควบคู่กับการขายคาร์บอนเครดิต

นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารบริษัทในเครือและโครงการลงทุน รักษาการผู้จัดการส่วนนโยบายความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมุ่งตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลยุทธ์ความยั่งยืน โดยวางเป้าหมายที่จะก้าวสู่องค์กรความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปีค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero GHG Emissions) ในปี ค.ศ. 2060 ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และสอดรับกับนโยบายประเทศ ผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก หรือ 4S ที่จะขับเคลื่อนให้ GPSC ก้าวสู่การเป็นบริษัทฯ ชั้นนำด้านนวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืนระดับโลก

สำหรับกลยุทธ์ 4S ประกอบด้วย S1: Strengthen and Expand the Core การสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมขยายการให้บริการในธุรกิจหลัก ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต S2: Scale-up Green Energy การเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด S3: S-Curve & Batteries การพัฒนานวัตกรรมพลังงานและธุรกิจแห่งอนาคต S4: Shift to Customer-centric Solutions บริการโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โดยใช้นวัตกรรมพลังงานทั้งโรงไฟฟ้าหลักและโรงฟฟ้าพลังงานทางเลือก

“กลยุทธ์ 4S จะนำไปสู่โจทย์ Net-Zero โดยค่อยๆ ลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์ S1 เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าให้มากขึ้น และไม่ลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ ส่วนกลยุทธ์ S2 เรามุ่งเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากกว่า 50% ในปี ค.ศ. 2030 กลยุทธ์ S3 เรายังคงมองหานวัตกรรมใหม่ๆ เช่น แบตเตอรี่ที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพของไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และสำหรับกลยุทธ์ S4 เราให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจร โดยเฉพาะการใช้นวัตกรรมพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับลูกค้าแต่ละราย” นายจารุวัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทิศทางการพัฒนาธุรกิจของ GPSC จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น แต่ด้วยประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ยังคงต้องพึ่งพิงพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้น จึงต้องมุ่งหาเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาช่วยดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO₂ และนำไปกักเก็บ หรือการนำคาร์บอนฯ ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ (Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS ) รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำก๊าซไฮโดรเจนเข้ามาเป็นส่วนผสมในตัวเชื้อเพลิง เพื่อทำการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ลดการเกิดคาร์บอนฯ ขณะเดียวกัน คาร์บอนฯ ที่สามารถลดได้ จะนำไปสู่การซื้อขายในตลาด (Carbon Credit) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ GPSC กำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net-Zero

นอกเหนือจากกลยุทธ์ขององค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นไปในเรื่อง Climate Change ที่จะช่วยแก้ปัญหา บรรเทาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีการศึกษาเพื่อลงทุนโครงการใหม่ที่เป็น Green Energy เพื่อตอบโจทย์สังคมและเป้าหมายในอนาคต