GPSC สร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด จ.ระยอง

ผู้ชมทั้งหมด 1,985 

นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม นำพนักงานจิตอาสา บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง และเครือข่ายป่าชุมชน จัดกิจกรรม “สร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปี 2566” ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้สร้างฝายไปแล้วจำนวน 167 ฝาย เพื่อรักษาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำในป่าชุมชน และสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศป่าต้นน้ำ

อีกทั้งยังมีส่วนส่งเสริมการเจริญเติบโตของป่าไม้และเพิ่มปริมาณการกักเก็บคาร์บอนฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของบริษัทฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง