GPSC เปิดวิสัยทัศน์ HR มุ่งพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กรยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 3,764 

GPSC กางแผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ ตามกระแสพลังงานโลกที่เปลี่ยนแปลง มุ่งเพิ่มทักษะพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ควบคู่การเฟ้นหาบุคลากรคนรุ่นใหม่คุณภาพ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Net Zero Emissions รับแผนพัฒนาธุรกิจเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2573  ตามแนวทางกลยุทธ์การเติบโต  4S  ขององค์กร พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนภายใต้หลัก ESG

นางปริญดา มาอิ่มใจ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC มุ่งเน้นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่สามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนเป้าหมายธุรกิจ GPSC เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนกว่า 50% ของกำลังการผลิตรวมใน ปี 2573 ซึ่งสอดรับกับทิศทางของโลก โดยยึดหลักการและแนวคิดที่วางเป้าหมายการบริหารเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลัก  ESG (Environment-สิ่งแวดล้อม Social-สังคม และ Governance-ธรรมาภิบาล) รวมถึงความท้าทายในการปฏิบีติงาน เพื่อผลักดันองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี 2603

โดยการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย จำเป็นต้องมุ่งเน้นศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้สามารถรองรับภารกิจดังกล่าว ซึ่ง GPSC เองได้กำหนดกลยุทธ์การเติบโต หรือ 4S เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ S1: Strengthen and Expand the Core การสร้างความแข็งแกร่งความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับลูกค้า  S2: Scale-Up Green Energy มุ่งเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้ได้มากกว่า 50% S3: S-Curve & Batteries การพัฒนานวัตกรรมพลังงานและธุรกิจแห่งอนาคต และ S4: Shift to Customer-Centric Solutions บริการโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) จะให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา ที่เรามุ่งเน้นหาพนักงานศักยภาพสูง ที่มีความเชื่อมั่นในพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นค่านิยมเดียวกับองค์กร พร้อมที่จะปรับตัว มุ่งมั่นในความสำเร็จ และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนความยั่งยืน  

“GPSC มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงาน เพื่อตอบโจทย์ทุก generation ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ โครงการพัฒนา Future Leader โครงการ Reskill พนักงานไปสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ โครงการส่งพนักงานศักยภาพสูงไปขยายธุรกิจในต่างประเทศ ภายใต้ความเป็นธุรกิจนวัตกรรมพลังงานของ GPSC ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามี GPSC Academy สถาบันการเรียนรู้ภายในบริษัทฯ ที่เร่งรัดกระบวนการพัฒนาความสามารถด้าน Operational Excellence, New Business Capability และ GPSC KM portal ซึ่งให้โอกาสพนักงานได้ร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถร่วมกันพัฒนาองค์กร ต่อยอดนวัตกรรม พร้อมความเชื่อมั่นในพลังงานสะอาด”

นอกจากนี้ GPSC ดูแลพนักงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศ และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การปฏิบัติงานให้กับพนักงานศักยภาพสูง ที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ซึ่งที่ผ่านมาพนักงาน GPSC จำนวนมากสามารถได้รับโอกาสในบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในระดับต่างๆ ทำให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ คนรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามาสู่การทำงานกับ GPSC จะต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และมีทัศนคติในเชิงบวก นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานร่วมกันบนพื้นฐานของการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว