GULFตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ INTUCH- ADVANCเริ่ม29มิ.ย.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 970 

GULF กู้เงิน 1.74 แสนล้านบาทจาก 12 ธนาคาร ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ INTUCH- ADVANC เริ่ม 29 มิ.ย.นี้  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า มีความประสงค์ที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) หรือ INTUCH ซึ่งรวมถึงการลงทุน โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) โดยได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 65 บาท โดยไม่รวม(1)หุ้นสามัญ INTUCH ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่เป็นจำนวน 606,878,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH โดยจะเสนอซื้อตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

พร้อมกันนี้ GULF ยังได้ทำคำเสนอซื้อในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ในราคาหุ้นละ 120.93 บาท จากเดิมที่ราคา 122.86 บาทต่อหุ้น โดยมีการปรับปรุงตามวิธีการคำนวณ “ต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น” จากงบการเงินรวมของ INTUCH งวดไตรมาส 1/2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุด โดยจะทำคำเสนอซื้อในระยะเวลา วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 13 สิหาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า GULF ได้เตรียมวงเงินไว้สำหรับการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ไว้ราว 174,700 ล้านบาท โดยการมาจากการกู้ยืมเงินสถาบันการเงิน 12 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ 91,000 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย 20,000 ล้านบาท ธนาคารกสิกรไทย 10,000 ล้านบาท ธนาคาร ทหารไทยธนชาต 5,000 ล้านบาท ธนาคารทิสโก้ 5,000 ล้านบาท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 6,000 ล้านบาท และจากธนาคารในต่างประเทศวงเงิน 2,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 83,700 ล้านบาท