GULFอนุมัติลูกซื้อหุ้นบ.GMIMในสิงคโปร์รุกพลังงานทดแทน

ผู้ชมทั้งหมด 866 

GULF ควักเงิน 1.2 พันล้านบาทอนุมัติบริษัทลูกซื้อหุ้นบริษัท GMIM ในสัดส่วน 70% ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ที่ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน รวมถึงธุรกิจท่าเรือ คลังสินค้า พร้อมเล็งขยายการลงทุนในประเทศเวียดนามต่อไป

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ Kolpos Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Global Mind Investment Management Pte. Ltd. (“GMIM”) ในสัดส่วนร้อยละ70.5 จาก Nech Opportunities Fund VCC ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,200 ล้านบาท

โดย GMIM เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ สิงคโปร์ มีการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำ และพลังงานลม รวมถึงธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือสินค้า และคลังสินค้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตามในการเข้าไปลงทุนใน GMIM เพื่อเป็นขยายการลงทุนในประเทศเวียดนามต่อไป