GULF ผนึกวิศวะ จุฬาฯ ถ่ายทอดความรู้พลังงานสะอาดให้เยาวชน โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 4

ผู้ชมทั้งหมด 444 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF สนับสนุนกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Boot Camp) โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 “Decode the Pipeline : Electrify the future รวมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการร่วมจัดฐานให้ความความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปต่อยอดโครงงาน  พร้อมจัดกิจกรรม Virtual Cycling ชวนน้อง ๆ ปั่นจักรยานสะสมเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพืชพลังงาน สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทที่มุ่งให้ความรู้แก่เยาวชน และส่งเสริมเรื่องการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

หลังจากที่ นายสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเปิดงาน Envi Mission ปีที่ 4 ในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อแชร์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้ากับการปรับตัวสู่พลังงานทางเลือก ให้ความรู้เรื่องเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่จะมุ่งสู่พลังงานสะอาด เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในครั้งนี้ กิจกรรม Boot Camp ของโครงการ Envi Mission จึงมอบโจทย์ให้ GULF ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานชีวมวลเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานสะอาดให้น้อง ๆ ต่อยอดโครงงานต่อไป

กิจกรรม Boot Camp ของโครงการ Envi Mission จัดขึ้น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้นักเรียนจากทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ทีมได้เรียนรู้แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน และเรียนรู้การสร้างแนวคิดริเริ่มเชิงนวัตกรรม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานให้ความรู้ในแต่ละฐาน โดยทาง GULF ส่งตัวแทนวิศวกรจากโรงไฟฟ้าหนองแซงในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เพื่อให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล รวมไปถึงให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามจากน้อง ๆ เรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย

นายพรเทพ เหลาอินทร์ รร.แก่งคอย กล่าวหลังจากได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมว่า “ผมได้ไอเดียมากขึ้นจากการเข้าร่วมฐานพลังงานชีวมวลของ GULF เพราะได้รู้จักพืชพลังงานมากขึ้น โดยจะนำความรู้นี้ไปส่งต่อให้ครอบครัวที่ทำเกษตรกรรมอยู่ เพื่อที่ว่าจะได้ปรับเป็นการปลูกพืชพลังงานที่เป็นประโยชน์ ขายให้โรงไฟฟ้า และสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้”

นายธนาธิป ศรีวะอุไร รร.แก่งคอย กล่าวเสริมว่า “ผมเพิ่งได้ร่วมกิจกรรมกับ GULF เพราะไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอุทัยของ GULF มา ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากทั้งสองที่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยความรู้ที่ได้รับจากฐานกิจกรรมเรื่องพลังงานชีวมวลในวันนี้จะนำมาต่อยอดโครงงานเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่”

นายกีรพล อุทธิยา รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เปิดเผยว่า  “ผมทำโครงงานเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ ซึ่งหลังจากได้มาเข้าร่วมฐานของ GULF ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้น ได้เห็นการจำลองการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า คิดว่านำหลักการไปต่อยอด มองเรื่องไฟฟ้าได้กว้างขึ้น ขอขอบคุณพี่ ๆ ทีมงาน GULF ที่มาให้ความรู้ที่ผมสามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมต่อไปได้”

ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า “โครงการ Envi Mission มุ่งให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใช้องค์ความรู้ทั้งด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินโครงงานเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท้องถิ่น โดยปีนี้เราเน้นเรื่องพลังงานเป็นหลัก ซึ่งการจัดกิจกรรมเข้าค่าย Boot Camp ทั้ง 3 วันนี้ ให้ความรู้น้อง ๆ เกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์ ภาวะโลกรวน เป็นต้น รวมไปถึง Workshop ด้าน Design Thinking ที่ทำให้นักเรียนได้ต่อยอดความคิด ทำให้โครงงานทำได้จริงมากขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณการสนับสนุนจากภาคีภาคเอกชน เช่น GULF ที่สนับสนุนทั้งงบประมาณการดำเนินงาน และองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานที่ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สามารถนำมาต่อยอดโครงงานได้ หวังว่าจะได้ทำงานร่วมงานกันต่อไป เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้น้อง ๆ ได้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน”

GULF ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เยาวชนและสังคมมาโดยตลอด ภายใต้แนวคิด “IMPACT” (Infrastructure, Medical Services, Productivity, Activity, Conservation, Teaching & Learning) ที่ผ่านมา GULF เล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ จึงให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องการพลังงาน แหล่งพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานผ่านโครงการ “นักสืบสายลม สายน้ำ” สำหรับโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และโครงการ “GULF Sparks Energy” ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น จ.หนองคาย และจ.เลย ที่มุ่งให้เยาวชนตระหนักถึงแนวโน้มเรื่องพลังงานสะอาดในยุคของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน การประหยัดพลังงาน สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป