GULF ผนึก “BWG-ETC” ร่วมทุน รฟ.ขยะอุตฯ รวมมูลค่า 1.76 หมื่นล.

ผู้ชมทั้งหมด 430 

GULF จับมือ “เบตเตอร์เวิลด์กรีน” และ “เอิร์ธเท็ค เอนไวรอนเมนท์” ร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 10 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้า รวม 80 เมกะวัตต์ กำหนดCOD ปี 2569 และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรม (SRF ) อีก 3 โครงการ กำหนด CODปี 2568 มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 1.76 หมื่นล้านบาท

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) (GULF) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายของประเทศในการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2608 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)จึงได้มีมติเห็นชอบหลักการการรับซื้อไฟฟ้าและอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบFeed-inTariff(FiT)ตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev. 1)

เนื่องจากการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมโดยการนำขยะที่ไม่เป็นของเสียตรายและมีค่าความร้อนมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็ง (Solid Recovered Fuel: SRF) เพื่อนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า (waste-to-energy) เป็นการสร้างมูลละค่าของเสียจากโรงงานอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการลักลอบการทิ้งขยะ ลดพื้นที่ฝังกลบ ลดการเผาทำลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และยังเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการฝังกลบ และลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต ทำให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรตามนโยบายของภาครัฐด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Green Economy: BCG)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญตามนโยบายภาครัฐดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับบริษัทเบตเตอร์เวิลด์กรีน จำกัด(มหาชน)(“BWG”) ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการจัดการคัดแยกและฝังกลบขยะอุตสาหกรรม รวมถึงการแปรรูปขยะอตุสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า (SRF) และบริษัทเอิร์ธเท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)(“ETC”) ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญในการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชนที่มีมาตรฐานสูง ทั้งนี้ทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมและโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรมแบบครบวงจรซึ่งเป็นการต่อยอดทางด้านพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและ และเศรษฐกิจอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม2567 บริษัท กัลฟ์ เวสท์ทู เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (GWTE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้น 100% ได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น ETC เพื่อร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และ GWTE ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับ BWG เพื่อร่วมพัฒนาโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรม

1. สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง GWTE กับ ETC

สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง ETC กับ GWTE เพื่อเข้าร่วมลงทุน 50% ใน บริษัท เก็ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด (GGP) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 10 โครงการ ซึ่งได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 20 ปี ไปเมื่อวันที่ 16 ต.ค.2566 เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาจำนวน 8 เมกะวัตต์ต่อโครงการ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมราว 15,000 ล้านบาท กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์(COD)ในปี 2569

GWTE, ETC และ บริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (WTX) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กลุ่ม บมจ.มิลล์คอน สตีล (MILL) ได้ลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ETC เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 2 โครงการ ภายใต้บริษัท ซันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด (SIP) ด้วยการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งปัจจุบัน GWTE และ WTX ถือหุ้น 51:49 ตามลำดับ โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน SIP ของ GWTE WTX และ ETC อยู่ที่ 34:33:33 ตามลำดับ

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 2 โครงการภายใต้ SIP มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 16 เมกะวัตต์ซึ่งได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. เป็นระยะเวลา 20 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2566 ที่ผ่านมา

2.สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง GWTE กับ BWG

GWTE และ BWG ได้ลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้น 50% ของบริษัท เซอร์คูลาร์แคมป์ จำกัด (CC) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงงานผลิต SRF จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 2,600 ล้านบาท มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 68 โดย CC จะเป็นผู้จัดหาเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม เพื่อส่งให้โรงไฟฟ้าในกลุ่ม GWTE ใช้ในการผลิตไฟฟ้าต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ จะมีโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ภายใต้รูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) เป็นจำนวน 12 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 96 เมกะวัตต์ มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569 และมีโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรม (SRF )จำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2568