GULF ผนึก SCG ตั้งบริษัทร่วมทุน “เอสจี โซล่าร์” รุกธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

ผู้ชมทั้งหมด 710 

กัลฟ์ จับมือ SCG จัดตั้งบริษัท เอสจี โซล่าร์ จำกัด ลุยธุรกิจติดตั้งและจำหน่ายไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป เจาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ส่งบริษัท กัลฟ์1 จำกัด (GULF1) บริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เซ็นสัญญาร่วมกับบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด (SCG Cleanergy) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ถือหุ้นโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 จัดตั้ง บริษัท เอสจี โซล่าร์ จำกัด (SG Solar) ในประเทศไทย

โดยเป็นบริษัทร่วมทุนที่ GULF1 และ SCG Cleanergy ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามลำดับ ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SCC และเป็นลูกค้าของโรงไฟฟ้า SPP ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ โดย SG Solar มีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าออกไปในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรมที่อยู่ในเครือข่ายของทั้งสองกลุ่มบริษัท

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัท โดย GULF มีความชำนาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง

ขณะที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่มีธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของ GULF ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ