GULF เปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า GSRC หน่วยผลิตที่ 4

ผู้ชมทั้งหมด 809 

GULF ประสบความสำเร็จก่อสร้างโรงไฟฟ้า IPP เปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า GSRC หน่วยผลิตที่ 4 กำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้า GPD กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,650.0 เมกะวัตต์ มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยที่ 1-4 ช่วงปี  66-67

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ได้แก่ โรงไฟฟ้า GSRC ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยผลิตที่ 4 ซึ่งเป็นหน่วยการผลิตสุดท้ายของโครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนด (โดยหน่วยผลิตที่ 1- 3 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,987.5 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564,วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามลำดับ)

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้บริษัท อินดิเพนเดนท์พาวเวอร์ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด (“IPD”) ซึ่งดำเนินโครงการ IPP จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5,300.0 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC และโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ พีดี(“GPD”) โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 2,650.0 เมกะวัตต์ (แบ่งเป็น 4 หน่วยผลิตหน่วยผลิตละ 662.5 เมกะวัตต์) และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GPD มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยที่ 1-4 ในเดือนมีนาคม 2566 ตุลาคม 2566 มีนาคม 2567 และตุลาคม 2567 ตามลำดับ