GULF Sparks Smiles พร้อมมอบรอยยิ้มสดใสเพื่อชุมชน ปีที่ 4 

ผู้ชมทั้งหมด 408 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมมือกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานต่อโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อให้บริการตรวจฟันเบื้องต้นฟรี ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เอกซเรย์ และผ่าฟันคุด โดยจะจัดหน่วยแรกของปีนี้ ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจ walk-in ในช่วงเวลา 8.00 – 9.00 น. เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด)

ปัญหาการเข้าถึงการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันที่มีประสิทธิภาพ ยังคงเป็นประเด็นที่มักถูกมองข้าม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้พิการและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ที่จะต้องได้รับการดูแลเฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทางกัลฟ์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างเท่าเทียม เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 3 ในการสร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

โดยในปี 2566 จึงได้ริเริ่มขยายขอบเขตการรักษาคนไข้ของโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ไปสู่กลุ่มผู้พิการทางสายตาเป็นครั้งแรก โดยทางโรงเรียนสอนคนตาบอดเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ไปยังสมาคมคนตาบอด และเครือข่ายต่างๆ เพื่อส่งต่อโอกาสในครั้งนี้ไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือให้ได้รับการรักษาทางทันตกรรมอย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ โครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ในปีนี้ จะออกหน่วยทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครั้งต่อไปจะขยายพื้นที่การออกหน่วยฯ ไปที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page ‘Gulf SPARK’