IRPCจับมือม.นวมินทร์ตั้งแล็บตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ผู้ชมทั้งหมด 1,124 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดกาวน์ หวังยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง ลดการพึ่งพาการนำเข้าและเพิ่มเสถียรภาพด้านสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทรา ธิราช เป็นประธานในพิธี

โครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้ IRPC เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางการแพทย์อย่างเต็มตัว ขณะเดียวกัน ก็เป็นการตอบแทนสังคมในการร่วมสร้างความมั่นคง และเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขให้กับประเทศไทย ต่อยอดความร่วมมือในกลุ่ม ปตท. ระหว่าง  IRPC และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการศึกษาการลงทุนผลิตผืนผ้า Melt Blown ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สาธารณสุข อาทิ หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95  อีกทั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้มุ่งเน้นการใช้ความรู้ทางด้านการแพทย์และการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน และตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข และอุตสาหกรรมการแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ของประเทศไทย