IRPCมอบน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยฌาปนสถานผู้ประสบภัยโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 581 

IRPC มอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้สำนักพุทธศาสนาฯ กระจายให้วัดทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนเชื้อเพลิงฌาปนกิจผู้ประสบภัยจากโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทย ที่มีการแพร่กระจายในวงกว้าง ทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตในแต่ละวันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบไปถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและฌาปนกิจสถานผู้ประสบภัยจากโรคโควิค-19 ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการประกอบพิธีฌาปนกิจจำนวนมาก

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า บริษัทฯในฐานะโรงกลั่นผู้ผลิตน้ำมันมาตรฐานสูงรายหนึ่งของประเทศ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความห่วงใยประชาชนในยามทุกข์ยาก ขอสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบรรเทาปัญหาของประชาชนและศาสนสถาน ภายใต้โครงการ “We Care by IRPC เราขอเป็นส่วนเล็กๆ ของสังคมไทยส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน” โดยในระยะแรกจะให้ความช่วยเหลือวัดในเขตที่มีการระบาดสูง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 145 วัด ในวงเงิน 1 ล้านบาท จากนั้นจะทยอยขยายพื้นที่ทั่วประเทศตามสถานการณ์ต่อไป

โดย IRPC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงาน ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและฌาปนกิจสถาน และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละ เพื่อส่วนรวม และขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้การฌาปนกิจผู้ประสบภัยจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก บางวัดจึงต้องรับฌาปนกิจจำนวนหลายรายต่อวัน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้แต่ละวัดขาดปัจจัย ทั้งในเรื่องเชื้อเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ การบริจาคน้ำมันเชื้อเพลิงของ IRPC จึงถือเป็นกุศลมากในการช่วยญาติของผู้ประสบภัยจากโควิด-19 โดยสำนักพุทธฯ จะกระจายไปยังวัดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล